Hälsostrategisk företagsutveckling

 

 

inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

 

Etik

 

För oss är meningsfullhet och tillit nyckelord vid hälsostrategiskt arbete.

 

Meningsfullheten kan ses som den viktigaste drivkraften vid ett utvecklingsarbete. vad som gör att något känns meningsfullt är individuellt.

 

Gemensamt är att processen känns hanterbar med tillgängliga

resurser och hög förståelse.  Vi håller även hårt på den personliga integriteten för de medverkande och företagen vi lämnar därför aldrig ut data om enskilda personer utan lämnar enbart ut sammanställningar till våra uppdragsgivare.

 

Vid insamlande av bakgrundsmaterial hos uppdragsgivare har vi valt att följa det Humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer. Med ett individskyddskrav, konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet,konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vilket kort innebär att de som deltar ska vara informerade om syftet de skall själva fått välja attdeltaga, materialet skall hållas konfidentiellt sådeltagare och dess uppgifter intesprids samt att materialet inte används till annat än avsett. 

 

 

 

se vidare:

 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf