Hälsostrategisk utveckling

 

inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

 

Genom ett hälsostrategiskt synsätt ökar både kreativitet och hälsa.

 

Vi identifierar utvecklingsmöjligheter.

 

Vi erbjuder integrerade utbildningar och handledning.

Vi genomför utvärderingar och uppföljningar av utförda uppdrag.

Vi erbjuder även individuell rådgivning.

Vi arbetar både på individnivå och organisationsnivå.

Kontakta gärna oss för mer information.

Ingemar Back 070 529 64 61 info@inba.se

 

Arbetsmodell

 

 

Ett sätt att arbeta hälsostrategiskt är att genom vår ledning integrera utvecklingsprocesser i

det kontinuerliga arbetet och på så sätt öka känslan av sammanhang*. I åtta steg visar vi hur vi kan öka känslan av meningsfullhet hanterbarhet och begriplighet. Därigenom ökar vi förutsättningarna för en kreativare, friskare och mindre stressad personal. Detta samtidigt som vi behandlar de behov och problem som identifieras.

 

*(Även kallat Kasam, Känslan Av SAMmanhang, Kasam har tre komponenter meningsfullhet,

hanterbarhet och begriplighet).

 

Steg 1: Identifiera behov och problem
 
För att identifiera företagets behov och problem vill vi:
Vara närvarande på företaget för att intervjua och samtala med inblandande parter inom företaget.

Ge föreläsningar för att öka meningsfullheten och begripligheten .
Lyssna på företagets kunder för att få kunskap om deras önskemål vilket ger kunden en medvetenhet om att ert företag vill utvecklas.

 

Steg 2: Etablera samverkan

För att förbättringsprocessen ska lyckas vill vi utveckla nära samarbeten och bygga upp effektiva team. Här vill vi inkludera nyckelpersoner med gott rykte som ser företaget ur olika synvinklar för att driva processen framåt. Utan ett starkt vägledande team förhindras förbättringarna och därmed riskeras företagets intensioner. Att anställda och ledning ges möjligheter att vara delaktiga ökar trovärdigheten för projektet.

 

Steg 3 Strategi

 

Formulering av konkreta mål och planera utvärdering utifrån företagets behov och önskemål. Utifrån steg 1 utvecklas en vägledande vision som visar vart företaget vill i framtiden. Visionen ska förmedla en genomförbar positiv bild av framtidens företag. Den färdiga visionen ska både tilltala hjärtat och hjärnan . Genom att marknadsföra projektets syfte och synliggöra projektets innehåll och dess vikt ska Kasam begreppets komponenter, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet tydligt framgå. För att öka motivationen sker en kontinuerlig utvärdering och ömsesidig feedback sker genom hela processen. Detta för att så tidigt som möjligt se hur processen utvecklas och ytterligare kan förbättras.

 

Steg 4: Utforma genomförandet och mobilisera resurser
 
Informationen om visionen och dess innehåll ska vara synligt och konkret utan krångliga formuleringar. Genomförandet anpassas utifrån målen och innehåller både praktisk tillämpning och föreläsningar om till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete kring hälsa och stress samt Kasam begreppet. Allt anpassat efter de lokala förutsättningarna. I genomförandet ingår även att alla ska handla föredömligt och visa att man gör som man säger. Händelser som ser ut att gå emot målen skall utredas och göras begripliga. Lyssnandet är en annan viktig del i ett förbättringsarbete. Genom att lyssna och förvänta sig feedback undviker man onödigt merarbete och man får chansen att korrigera visionen i tid.

 

Steg 5: Implementera verksamheten – utveckla stödjande miljöer
 
Genom att bygga relationer inom företaget och stärka medarbetarskapet så att alla känner sig involverade i förbättringsarbetet kan vi delegera ansvar och befogenheter. På så sätt tar vi bort barriärer som hindrar förbättringsarbetet. Vi vill väcka nyfikenhet och skapa ett reflektionsklimat som öppnar möjligheterna för alla att utvecklas inom företaget. Det kan ske genom att öppna möjligheter för alla att komma med förslag till förbättringsarbeten.

 

Steg 6: Skapa strukturer för att vidmakthålla framgångarna 
 
Kontinuerlig feedback skapar motivation. Närliggande delmål som visar på framgång hjälper att hålla igång utvecklingen. Delmål ger en meningsfullhet då de visar att arbetet är värt ansträngningarna. Genom att även utveckla samarbetet mellan företaget och kunder möjliggörs ytterligare förbättringar. Vikten av tydlighet om vad som skall göras och varför samt vem som ansvarar för vad har en hög förståelse.

 

Steg 7: Följa upp och utvärdera
 
De behov och problem som framgick i steg 1 och de mål sattes upp i steg 3 utvärderas nu och utifrån resultatet styrs det fortsatta förbättringsarbetet som sedan genomförs i steg 8.

 

Steg 8: Förnya, förändra och/eller förstärka
 
Nu har företaget de verktyg som behövs för att själva fortsätta processen. Nu finns en företagskultur där normer och värderingar förankrats så att ständiga förbättringarna är en naturlig del i företagets verksamhet. Kasam är nu ett väl inarbetat begrepp som används praktiskt i organisationen. Fler personer är nu aktiva i förbättringsarbetet och aktuella lägesbeskrivningar uppdateras kontinuerligt.